Звітування громадських організацій

 

Звітування громадських організацій

 

Громадські (ГО), благодійні (БО) та інші організації після включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій не є платниками податку на прибуток підприємств. Тобто не нараховують та не сплачують податок від будь-яких доходів від своєї діяльності, у разі відсутності порушення вимог «неприбутковості» (передбачених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ).

При цьому вони все одно мають вести бухгалтерський облік та зберігати облікові документи у встановлені законодавством строки: не менше 3 років від подання звітності, для складання якої вони використовувались, а для ГО – не менше 5 років (відповідно до спеціального положення  - статті 23 Закону про ГО).

Також неприбуткові організації мають подавати звітність: податкову, фінансову та статистичну.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВЕБІНАР


1. Податковий Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Неприбуткова організація як неплатник податку на прибуток має подавати до органу ДФС за місцем податкової адреси Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Форма Звіту затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 №553 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації"

З офіційних інструкції щодо заповнення Звіту маємо Лист ДФС України від 19.07.2017 №19001/7/99-99-15-02-01-17

Отже, повернемось, власне, до подання та заповнення Звіту.

Останній день подання за 2018 рік - 1 березня 2019 року: Звіт подається за результатами календарного року - протягом 60 календарних днів від його завершення (підпункт 49.18.3 статті 49 ПКУ), окрім випадків вчинення порушення вимог для неприбутковості, для яких підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 статті 133 ПКУ передбачено особливі правила звітування.

Звіт заповнюється на підставі та у відповідності з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також договорів, первинних, розрахункових та інших облікових документів, пов’язаних зі здійсненням Вашою організацією її діяльності, - за правилами ведення б/о, тобто за методом нарахування доходів та витрат (а не за касовим методом, що застосовується бюджетними установами).

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі нарахування та   відповідності доходів і витрат: для визначення фінансового результату порівнюються доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в б/о та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (стаття 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Форма Звіту - єдина для всіх видів неприбуткових організацій, у порівнянні з попередньою - суттєво скорочена за обсягом, у ній згруповано види отриманих доходів та витрат без виділення за окремими ознаками неприбутковості (і для ГО, і БО, і ОСББ, і бюджетних організацій тощо). Тому заповнювати слід ті рядки з показниками доходів та витрат, які стосуються діяльності Вашої організації (інші прокреслюються).

За відсутності порушень ПКУ - заповнюється тільки частина І Звіту стосовно доходів та витрат (крім заголовної та завершальної). Частина ІІ стосовно самостійного нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 % – заповнюється тільки у разі вчинення порушення (допущення нецільового використання коштів та майна організації – за напрямками, не передбаченими статутом, або розподілу серед засновників, учасників, членів органів правління, членів організації, працівників та пов’язаних з ними осіб).

Частина стосовно доходів неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.11): для ГО та БО (та інших небюджетних організації) передбачено рядки, починаючи з 1.4 – по 1.11 (фінансування з державного та місцевих бюджетів, фінансування отримане в межах технічної допомоги, отримана безповоротна фінансова допомога, цільові та нецільові внески членів та засновників, пасивні доходи, тощо).

Слід звернути увагу, що загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 1.6 Звіту та дорівнює сумі рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка «Усього6» графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) та 1.6.3. При цьому у рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), у т.ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Також зауважимо, що розподіл між окремим рядками виглядає як досить «розмитий» (наприклад, гранти на проекти, разові доходи від реалізації майна, від соціального підприємництва тощо). Оскільки перелік не є вичерпним, то доходи, конкретно не визначені у переліку, можна зазначати в рядку 1.11 як «інші доходи».

Загальна порада - визначатися між рядками слід ближче до суті операції та джерела надходжень та з урахуванням відповідних формулювань у первинних та розрахункових документів. Головне - не припускатися дублювання зазначених показників у різних рядках Звіту.

Частина щодо витрат неприбуткових організацій (сума рядків 2.1 – 2.6): для ГО та БО (та інших небюджетних організації) передбачено рядки, починаючи з 2.3 – по 2.6 (витрати на утримання організації, реалізацію статутних мети (цілей) напрямків діяльності тощо).

Сума використаної неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 2.4 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.4.1, 2.4.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка «Усього8» графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту) та 2.4.3 Звіту. Отже, до рядку 2.4 та відповідних підрядків вноситься сума тих безоплатних надходжень, що були використані / передані як допомога третім особам, тобто не були використані на утримання організації та статутну діяльність (організація публічних заходів, випуск інформаційної продукції тощо, крім напрямку надання благодійної допомоги). Якщо ж витрачання здійснювалось на утримання організації, статутну діяльність – то заповнюється рядок 2.3.

При заповненні частини щодо витрат також головне – не припускатися повторного врахування одних і тих же сум.

У разі здійснення операцій із гуманітарною допомогою – потрібно обов’язково заповнювати додаток ГД до Звіту (і щодо доходів, і щодо витрат).

Для новостворених неприбуткових організацій / або організацій, що вперше набули ознаку неприбутковості протягом року, передбачено такі особливості звітування:

 • за період перебування в Реєстрі неприбуткових організацій (тобто за період від дати внесення до Реєстру) - подається Звіт неприбуткової організації;
 • за інший період звітного року (від створення організації / або від початку року – до внесення до Реєстру) – подається Декларація з податку на прибуток підприємств за формою згідно з наказом Мінфіну від 20.10.2015р. №897 (оскільки за такий період організація мала статус платника податку на прибуток).

Питання подання Звіту у разі відсутності діяльності та показників протягом звітного року: за загальним правилом, передбаченим пунктом 49.2 статті 49 ПКУ, не подавати Звіт чи іншу декларацію теоретично можна - лише у разі повної відсутності показників, які підлягають декларуванню. Але з метою уникнення непорозумінь з органом ДФС та необхідності подальшого оскарження виставлених санкцій за неподання податкової звітності, рекомендується утримуватись від застування даного положення. За відсутності показників - рекомендуємо подати Звіт із прокресленнями, для однозначного розуміння податковим інспектором ситуації – відсутності показників, а не порушення порядку подання звітності.

Просимо звернути увагу! Річна фінансова звітність має обов’язково подаватися разом зі Звітом до органу ДФСІнакше Звіт має право вважатись неприйнятим. Фінансова звітність є додатком до Звіту та її невід’ємною частиною (згідно з пунктом 46.2 статті 46 ПКУ).

Крім того, інформація про додатки, що додаються до Звіту, є обов’язковим реквізитом форми Звіту відповідно до пункту 48.3 статті 48 ПКУ.

У новій формі Звіту інформація про обов’язкові додатки у вигляді фінансової звітності відображається у блоці «Наявність додатків4» та проставляється позначка у полі «ФЗ6».

Крім того, у блоці «Наявність поданих до Звіту  про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності6» проставляються такі позначки:

«Баланс  (Звіт  про фінансовий  стан)»,  «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» або «Звіт про результати фінансової діяльності», «Звіт про рух грошових коштів» (крім бюджетних установ), «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» (крім бюджетних установ).

Неприбуткові організації подають до Звіту такі ж самі форми фінансової звітності, які вони подають (мають подавати!) до органів статистики відповідно до законодавства. Детальніше про вибір та заповнення форм фінансової звітності йдеться нижче, у частині 2 про фінансову звітність.


2. Фінансова звітність

ОГС мають складати та подавати фінансову звітність для різних державних інстанцій, зокрема:

 • до органу ДФС – тільки річна фінансова звітність - як додаток до щорічного Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (у граничні строки для подання Звіту, тобто до 01 березня). Податківці на місцях також часто просять електронну версію фінансової звітності в Excel (у зв’язку з технічними складнощами), можете, за можливості, бути готові, але не приймати Звіт за наявності у Вас лише паперової версії інспектори не мають права;
 • до органу державної статистики (просять два примірники, додатково до Вашого):

- річна фінансова звітність (до 28 лютого) – для ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів мікро- / малого підприємництва (щодо критеріїв – нижче);

- річна (до 28 лютого) та квартальна (до 25 числа місяця після кварталу) – ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів середнього / великого підприємництва;

Стосовно вибору форм фінансової звітності:

Неприбуткові організації мають право заповнювати спрощені форми фінансової звітності у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, затверджені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 (П(С)БО 25):

 • спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс) – для ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів мікропідприємництва, або
 • фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м)  - для ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів малого підприємництва.

Право на заповнення неприбутковими організаціями скорочених за показниками форм прямо передбачено п. 3 ст. 11 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

ОГС, що не займаються підприємницькою діяльністю, також ведуть облік та заповнюють звітність з використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001р. №186 (згідно з п.2 даного наказу).

Звичайно, за бажанням організації (засновників, донорів тощо) у разі доцільності (залежно від її оборотів та різноманітності напрямків діяльності тощо) - вона також має право на заповнення повної, не спрощеної форми фінансової звітності, затвердженої Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1(НП(С)БО 1).  Дана форма фінансової звітності також може бути рекомендована (для уникнення можливих непорозумінь) для ОГС, які реалізують своє право на підприємницьку діяльність та за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів середнього / великого підприємництва.

Повна фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Нарешті, розберемося з критеріями мікро- / малого та середнього / великого підприємництва для ОГС за п. 3 ст. 55 Господарського кодексу України:

 • суб’єкти мікропідприємництва: не більше 10 осіб - середня кількість працівників за рік та не більше 2 млн. євро (в еквіваленті за середньорічним курсом НБУ) річний дохід від будь-якої діяльності;
 • суб’єкти малого підприємництва, аналогічно: не більше 50 працівників та не більше 10 млн. євро річний дохід;
 • суб’єкти середнього підприємництва: не більше 250 працівників та не більше 50 млн.євро річний дохід;
 • суб’єкти великого підприємництва: понад 250 осіб та понад 50 млн. євро річний дохід.

Таким чином, ОГС – неприбуткові організації мають складати та подавати наступні форми фінансової звітності - залежно від критеріїв, під які вони підпадають щодо річного доходу та чисельності працівників:

 • ОГС з ознаками суб’єкта мікропідприємництва (не більше 2 млн. євро річний дохід, не більше 10 працівників): мають право подавати спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс) – тільки річний (до статистики та податкової);
 • ОГС з ознаками суб’єкта малого підприємництва (не більше 10 млн. євро річний дохід, не більше 50 працівників): мають право подавати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) – річний (до податкової та до статистики);
 • ОГС, що не займаються підприємницькою діяльністю, з ознаками суб’єкта середнього / великого підприємництва (понад 10 млн. євро річний дохід, понад 50 працівників) – мають право подавати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) - квартальні та річний (до статистики) та річний (до податкової) (згідно з Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), хоча рекомендується заповнювати повну фінансову звітність за НП(С)БО 1;
 • ОГС, які провадять підприємницьку діяльність, з ознаками суб’єкта середнього / великого підприємництва (понад 10 млн. євро річний дохід, понад 50 працівників) –рекомендується до заповнення повної фінансової звітності за НП(С)БО 1 – квартальної та річної (до статистики) та річної (до податкової). З однієї сторони, за Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вони мають право як неприбуткові організації подавати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м), але з іншої щодо них підзаконним актом (п. 2 наказу Мінфіну від 19.04.2001р. №186) не закріплено право вести спрощений план рахунків.


3. Статистична звітність

Для ГО передбачено подання спеціальної форми статистичної звітності: № 1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації». Подається за рік: до 10 березня.

Форма затверджена наказом Держкомстату України від 23.11.2016 р. № 221.

Неприбуткові організації також у загальному порядку подають інші форми державного статистичного спостереження, що не є спеціальними для неприбуткових організацій (за напрямком «Оплата праці та соціально-трудові відносини» тощо).


4. Інша податкова звітність (залежно від діяльності)

Неприбуткова організація має подавати також іншу податкову звітність, перелік якої залежить від діяльності організації та наявності об’єктів оподаткування та/або декларування (у разі користування пільгами), у т.ч., але не виключно:

 • У разі наявності нарахувань / виплат доходів на користь фізичних осіб, у т.ч. штатних працівників (та/або ФОПів – для звіту з податку на доходи фізичних осіб), заповнюється та подається:

-          з податку на доходи фізичних осіб – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (квартальний, протягом 40 календарних днів після кварталу)  та

-          з єдиного соціального внеску (ЄСВ) -  Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 11.04.2016 р. № 441 (щомісячний, протягом 20 календарних днів наступного місяця).

 • ПДВ: неприбутковість не звільняє від обов’язку реєстрації платником ПДВ та від подання декларації - у разі якщо організація здійснює оподатковувані ПДВ операції в обсязі, для якого така реєстрація є обов’язковою. Адже за ПКУ наявність об’єкту оподаткування ПДВ залежить від суті операції (послуги), а не від кола осіб, що надають такі послуги. Зокрема, неприбуткова організація зобов’язана зареєструватися платником ПДВ, якщо протягом останніх 12 календарних місяців загальна сума від операцій з постачання товарів, послуг, що підлягають за ПКУ оподаткуванню ПДВ за ставками 20% (основною), 7%, 0% або також звільнені від оподаткування ПДВ, сукупно перевищує 1 млн. грн (без урахування ПДВ). Тобто до розрахунку граничної суми 1 млн. грн відносяться всі обороти, крім як за тими операціями, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Звільнені від ПДВ операції включаються до розрахунку ліміту, хоч і не передбачають сплати ПДВ (адже операція є об’єктом, просто не оподатковується як пільга). Після реєстрації платником ПДВ організація має нараховувати податковий кредит при придбанні та податкові зобов’язання при постачанні (крім операцій, які хоча і є об’єктом оподаткування, але звільняються від ПДВ як пільга). Чинна форма декларації з ПДВ затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 (щомісячна, протягом 20 календарних днів наступного місяця). У разі наявності звільнених від оподаткування ПДВ операцій за період – до декларації також додається спеціальний додаток Д6.
 • За наявності нерухомого / рухомого майна у  власності організації – подається звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; з земельного податку, з транспортного податку.
 • У разі здійснення викидів (скидів) забруднюючих речовин, розміщення відходів у процесі діяльності – подається звітність з екологічного податку тощо.
 • У разі отримання пільг з оподаткування (ПДВ, податку на нерухоме майно, земельного податку тощо) також подається Звіт про суми податкових пільг(форма за постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233). Звіт складається за умов користування такими пільгами за ПКУ. Так, власне, ознака неприбутковості з податку на прибуток, за формальною ознакою, не є пільгою (адже неприбуткові організації, взагалі, не є платниками цього податку) та у Звіті про суми податкових пільг відповідні суми не відображаються.
 • У разі отримання гуманітарної допомоги в іноземній валюті подається Звіт про наявність та розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті (до ДФС та Мінсоцполітики у довільній формі).

 

5.Державна служба зайнятості

 

Як і інші юридичні особи, неприбуткові організації, з чисельністю штатних працівників від 8 до 20осібтакожмають подаватидо Держслужби зайнятості інформацію про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії. Форма звіту затверджена Наказом Міністерства соціальної політики №271 від 16.05.2013  Цей звіт за 2018 рік потрібно подати не пізніше 1лютого 2019 року.

 

Бажаємо Вам натхненної плідної праці та якомога простішої процедури звітування про її результати!